MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG LỄ KHAI MẠC THÁNG KHUYẾN MẠI HẢI PHÒNG NĂM 2018

Video tháng khuyến mại 2018

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG LỄ KHAI MẠC THÁNG KHUYẾN MẠI HẢI PHÒNG NĂM 2017

Video tháng khuyến mại 2017